Terms of Use

Отказ от отговорност
1. 1. Този Отказ от отговорност е за следното:
– уеб страницата: всяка уеб страница, в която редактора поставя хиперлинк позовавайки се на този отказ с намерението да го приложи към тази конкретна уеб страница;
– редактор: упълномощения редактор на уеб страницата;
– използване: наред с други, да зареждате, да влезете, да се допитате, да се консултирате, да се чете, да се разгледа, да се слуша, да редактирате, да попълните, да изпратите, да копирате, да съхранявате, да се предаде, да се разпространява, да използвате предлаганите услуги за извършване на законови действия (т.е. да се закупи, наеме);
– вие: (представител) на частно или юридическо лице, което използва интернет страницата;
– съдържание: наред с други текстове, статични или динамични изображения, хипервръзки, звук и / или видео клипове или фрагменти и / или други предмети;
– увреждане: преки или косвени вреди от всякакъв характер, т.е. загуба на данни, бизнес, придобит доход, печалба или други икономически неизгодни положения.
2. Всички членове на този Отказ от отговорност се прилагат към уеб страницата. С използването на тази уеб страница се съгласявате безусловно с този Отказ от отговорност.
3. Редакторът се стреми редовно да актуализира и / или да добавя информация в интернет страницата. Независимо от тези грижи и внимание е възможно съдържанието да е непълно или неправилно.
4. Редакторът осигурява съдържанието на уеб страницата, КАКТО Е, без никаква гаранция относно това как звучи, приложимостта й за определена цел, или по друг начин. Съдържанието е експериментално и предназначено само за лично ползване.
5. Редакторът не носи отговорност за щети, които са настъпили или могат да настъпят във връзка с / или в резултат от използването на уеб страницата, както и до невъзможност за използването й.
6. Редакторът може да промени или премахне уеб страницата от интернет по всяко време и без предизвестие. Редакторът не носи отговорност за последиците, дължащи се на промяна или отстраняване на уеб страницата.
7. Съдържанието, предоставено от трета страна не е било независимо прегледано, тествано, или заверено изцяло или частично от редактора и като такъв редактора не дава никакви гаранции по отношение на съдържанието му.
8. Непозволено или неправилно използване на уеб страницата или съдържанието й може да доведе до нарушаване на интелектуална собственост права или незаконно действие, свързани с неприкосновеността на личния живот, публикуване, комуникация и други въпроси. Вие сте отговорни за всички данни и искания, които ви изпращат от уеб страницата.
9. Редакторът си запазва правото да откаже достъпа ви до интернет страницата или до някои услуги от уеб страницата. Редакторът може да контролира достъпа ви до уеб страницата.
10. Вие ще защитава редактора, неговите служители, представители, притежателите на лицензи, търговски партньори и авторът на този Отказ от отговорност срещу всякакви съдебни и извънсъдебни мерки, порицания, и т.н., включително и разходите за правна помощ, счетоводители и т.н., които са пряко или косвено следствие от използването на уеб страницата и / или нарушаване на всеки закон, наредба или права на трети лица.